top of page
Voorwaarden online bestellen

Den Angelus - Katspoelhof BV volgt de de regels van het algemeen handelsrecht.

Algemene voorwaarden 

Bedankt voor het vertrouwen dat je stelt in Katspoelhof BV, Katspoelstraat 4 3360 Bierbeek, België (BTW BE0846880472), hierna ‘Katspoelhof’ genoemd.Deze algemene voorwaarden zullen je duidelijk maken wat jouw wettelijke situatie is bij het gebruik van onze webshop. Door je toegang te verschaffen tot onze webshop, stem je toe de bepalingen en voorwaarden hieronder na te leven. Op alle aanbiedingen, bestellingen, overeenkomsten,… (zonder limitatief te zijn) van Katspoelhof zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.

REGISTRATIE

Elke eindgebruiker die onze webshop wil gebruiken, dient zich hiervoor aan te melden. Het Log in formulier moet volledig en naar waarheid ingevuld worden. Door de registratie op onze webshop bevestig je ook 16 jaar of ouder te zijn. Katspoelhof behoudt zich het recht om de log in te weigeren of bij het verstrekken van valse gegevens of bij misbruik de log in ongedaan te maken.  De overeenkomst tussen Katspoelhof en de eindgebruiker aangaande het gebruik van de webshop komt tot stand na online registratie en na de bevestiging door Katspoelhof, per e-mail of door toegang tot de webshop te verlenen.

De eindgebruiker verbindt zich ertoe zorg te dragen dat zijn wachtwoord alsmede de op onze webshop aanwezige gegevens tegen inbreuken door onbevoegde derden beschermd worden. Indien de eindgebruiker kennis heeft van een mogelijke inbreuk op de beveiliging van de op onze webshop opgeslagen informatie, zoals bijvoorbeeld van diefstal of onrechtmatig gebruik van de toegangsgegevens van de eindgebruiker, of van het doorgeven van bedrijfsgegevens of (persoons)gegevens, of meent dat dit zou kunnen voordoen, dient hij Katspoelhof hiervan op de hoogte te brengen. Het is de eindgebruiker of andere personen niet toegestaan om zich met de gebruikersnaam en het wachtwoord van andere eindgebruikers of aangesloten handelaars aan te melden. De eindgebruiker engageert zich om zijn wachtwoord regelmatig te wijzigen.

VERZAKINGSRECHT

De eindgebruiker beschikt over het recht om van zijn aankoop af te zien zolang de bestelling nog niet door de aangesloten handelaar werd goedgekeurd. Katspoelhof behoudt steeds het recht een bestelling af te keuren. Bij goedkeuring/afkeuring word je als eindgebruiker via e-mail op de hoogte gebracht. Vanaf het moment dat de bestelling wordt goedgekeurd, beschik je als eindgebruiker dus niet langer over het recht om van jouw aankoop af te zien en komt de overeenkomst tussen de aangesloten handelaar en de eindgebruiker tot stand, met uitzondering van dranken, conserven, koffie en kruiden waarop een herroepingsrecht van 14 kalenderdagen van toepassing is dat kan uitgeoefend worden door Katspoelhof te contacteren via de contactgegevens beschikbaar op onze website.  Producten waarop een herroepingsrecht van 14 kalenderdagen van toepassing is worden enkel teruggenomen in de originele onbeschadigde verpakking. De eindgebruiker is zelf verantwoordelijk en draagt alle kosten voor het terugbezorgen van de producten waarvoor hij herroepingsrecht beoefend. De eindgebruiker zal ook moeten instaan voor betaling van bestellingen die niet zijn afgehaald. In geval van levering zal de eindgebruiker er alles aan doen om zijn bestelling in ontvangst te nemen op het opgegeven tijdstip vermeld bij de bestelling. Indien de eindgebruiker de bestelling niet kan ontvangen op het opgegeven tijdstip, neemt hij minstens 2 uur op voorhand contact op met Katspoelhof.

Katspoelhof heeft m.b.t. de toegang, het bestelproces, de levering of de andere diensten slechts een inspanningsverbintenis. Hij heeft het recht om op ieder ogenblik de toegang tot zijn site geheel of gedeeltelijk op te schorten of stop te zetten wegens onderhoud, updating of enige andere reden, zelfs zonder voorafgaande waarschuwing.

AFHALING/LEVERING VAN JOUW AANKOOP

De plaats van afhaling : Bondgenotenlaan 102 - 3000 Leuven, tenzij de eindgebruiker en Katspoelhof onderling anders zijn overeengekomen.

De plaats van levering betreft het leveringsadres dat je tijdens het bestellen hebt ingegeven, Het adres bevindt zich in de regio zoals aangegeven in de webshop die door Katspoelhof beleverd worden. Indien u geen adres heeft opgegeven in deze regio is afhaling de enig mogelijke optie. 

De eindgebruiker is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te inspecteren. Elk probleem of gebrek met betrekking tot de kwalitatieve tekortkoming moet onmiddellijk na levering worden gemeld aan Katspoelhof. De bewijslast ligt bij de eindgebruiker.
De eindgebruiker doet er alles aan om de producten in de door Katspoelhof aangegeven omstandigheden te bewaren.

Katspoelhof kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen en/of voor het niet uitvoeren van de overeenkomst in geval van overmacht, moeilijkheden bij gedeeltelijke of volledige staking, bij problemen bij de server zodat bestelling niet werd doorgegeven in het systeem, bij problemen bij transport- en communicatiemiddelen, overstromingen, brand, het niet beschikbaar zijn van de website, bij problemen bij de betaalpartner, natuurrampen,… (zonder limitatief te zijn).

Katspoelhof is niet verantwoordelijk ingevolge het verkeerd en/of oneigenlijk gebruik van het product bijvoorbeeld bij verkeerd transporteren of bewaren van het product en ingevolge de daad of opzettelijke fout door de eindgebruiker of eender ander persoon.

PRIJZEN EN BETALEN

De prijzen zichtbaar via onze webshop zijn van toepassing.

Alle prijzen zijn inclusief BTW, maar exclusief eventuele additionele kosten (bv.: bezorgkosten) die aan het totaalbedrag van de eindgebruiker zijn bestelling kunnen worden toegevoegd. Katspoelhof is verantwoordelijk om deze prijzen actueel te houden en aan te passen indien nodig.

De eindgebruiker zijn bestelling zal niet worden verwerkt noch geleverd indien de eindgebruiker weigert om vooraf of bij levering te betalen.

INTELLECTUELE EIGENDOMMEN

Alle gebruikte foto's zijn en blijven eigendom van Katspoelhof. De eindgebruiker kan deze enkel downloaden en/of printen voor eigen persoonlijk en niet-commercieel gebruik.

INFORMATIE

Katspoelhof is verantwoordelijk voor de correcte productinformatie en dient ervoor zorg te dragen dat deze juist en volledig is. De producten worden zo nauwkeurig mogelijk en waarheidsgetrouw weergegeven. De afbeeldingen zijn met de grootste zorg gemaakt maar blijven louter indicatief met als doel jouw keuze als eindgebruiker te vergemakkelijken. De geleverde goederen kunnen visueel afwijken onder meer naar kleur, volume en vorm. 

TOEPASSELIJKE WETGEVING EN BEVOEGDE JURISDICTIE

De Belgische wet is van toepassing. Enkel de rechtbanken en hoven van het gerechtelijk arrondissement Leuven zullen bevoegd zijn in geval van een geschil. Indien één van de uiteengezette voorwaarden om welke reden dan ook niet rechtsgeldig zou zijn, blijven de overige voorwaarden onverkort van toepassing.

PERSOONSGEGEVENS

Alle opmerkingen, vragen en verzoeken met betrekking tot het gebruik van onze webshop zijn welkom en dienen te worden gericht aan Katspoelhof

Alle persoonlijke gegevens worden bij het gebruik van onze webshop verwerkt volgens ons privacybeleid https://www.den-angelus.be/privacy 

bottom of page